Jak przetwarzamy dane w procesie rekrutacyjnym?

Do zamieszczenia pod ogłoszeniami rekrutacyjnymi:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ak Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21, KRS: 0000318940, NIP: 9512271511, REGON: 141679011.

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO w związku z dążeniem do zawarcia umowy o pracę, ewentualnie na podstawie zgody na przetwarzanie w innych rekrutacjach – Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO. Masz prawo dostępu do swoich danych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do bycia poinformowanym o realizacji Twoich praw, a także do otrzymania kopii swoich danych.. W przypadku, jeśli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach, masz także prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres dane.osobowe@ak-audyt.pl.

Pełna informacja dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się tutaj: https://ak-audyt.pl/rodo/dane-rekrutacja/. Przekazując CV w niniejszym procesie rekrutacyjnym oświadcza Pani/Pan, że zapoznała/zapoznał się z ww. obowiązkiem informacyjnym.

 

Pełna treść obowiązku informacyjnego:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ak-Audyt Sp. z o.o., z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21, KRS: 0000318940, NIP: 9512271511, REGON: 141679011..
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora jest Dominik Stan. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

e-mail: dane.osobowe@ak-audyt.pl

lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres Administratora podany powyżej.

 

 • Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
  w związku z prowadzonymi rekrutacjami jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane wyszczególnione w Art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania informacje dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niezależnie od tego Administrator przetwarza dane osobowe kontaktowe na potrzeby kontaktu z Panią/Panem (adres e-mail, numer/numery telefonów kontaktowych) oraz informacje dot. odbytych szkoleń i ścieżki edukacji. Wskazany zakres informacji wyczerpuje zakres danych niezbędnych Administratorowi do oceny Pani/Pana aplikacji.

 

 • W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby CV zostało zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji, zawarte w nim dane osobowe w zakresie podanym powyżej będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przyszłe rekrutacje) Pani/Pan ma prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty przesłania CV, a w przypadku przetwarzania na potrzeby przyszłych rekrutacji – tj. na podstawie zgody – przez okres 1 roku od przesłania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze.

 

Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl