Jak przetwarzamy dane w procesie rekrutacyjnym?

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ak-Audyt Sp. z o.o., z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21, KRS: 0000318940, NIP: 9512271511, REGON: 141679011.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora jest Dominik Stan. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: dane.osobowe@ak-audyt.pl lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres Administratora podany powyżej.

Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
w związku z prowadzonymi rekrutacjami jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane wyszczególnione w art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wskazany zakres informacji wyczerpuje zakres danych niezbędnych Administratorowi do oceny Pani/Pana aplikacji.

W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby CV zostało zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji, zawarte w nim dane osobowe w zakresie podanym powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pani/Pana aplikacji na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przyszłe rekrutacje) Pani/Pan ma prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty przesłania CV, a w przypadku przetwarzania na potrzeby przyszłych rekrutacji – tj. na podstawie zgody – przez okres 1 roku od przesłania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze.

Przysługuje Pani/Panu, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Switch The Language

  Jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz usług audytorskich, księgowych i doradczych . Wszelkie usługi realizowane są na najwyższym poziomie.

  ADRES

  Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

  TELEFON

  +48 22 32 52 100

  E-MAIL

  info@ak-audyt.pl