Szukaj  
AK Audyt Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie:
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa

tel: +48 22 32 52 100
fax: +48 22 32 52 101

info@ak-audyt.pl
Rekrutacja

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ak-Audyt Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora jest Dominik Stan. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: dane.osobowe@ak-audyt.pl
  lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres Administratora podany powyżej.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
  w związku z prowadzonymi rekrutacjami jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane wyszczególnione w Art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania informacje dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niezależnie od tego Administrator przetwarza dane osobowe kontaktowe na potrzeby kontaktu z Panią/Panem (adres e-mail, numer/numery telefonów kontaktowych) oraz informacje dot. odbytych szkoleń i ścieżki edukacji. Wskazany zakres informacji wyczerpuje zakres danych niezbędnych Administratorowi do oceny Pani/Pana aplikacji. Pozostałe informacje nie wymienione wcześniej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, a podanie ich może skutkować odrzuceniem Pani/Pana aplikacji.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby CV zostało zachowane na potrzeby przyszłych rekrutacji, zawarte w nim dane osobowe w zakresie podanym powyżej będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (przyszłe rekrutacje) Pani/Pan ma prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez 1 miesiąc od daty wygaśnięcia ogłoszenia, a w przypadku przetwarzania na potrzeby przyszłych rekrutacji – tj. na podstawie zgody – przez okres 3 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie - w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze.
  Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wersja i data obowiązywania obowiązku informacyjnego: 2.0, 20 lutego 2019 r.

© 2007 All Rights Reserved WEBFACTORY